catering na receptę

Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz polityka prywatności serwisu www.jarmuz.com.pl oraz aplikacji „Jarmuz a la carte+”.

Źródła danych:

  • bezpośrednio od Państwa,

Administrator danych:

Jarmuż Tymoteusz Chmielewski zwana dalej JARMUZ z siedzibą w Warszawie przy 02-676 Warszawa, ul Suwak 4, tel. +48 607678885, info@jarmuz.com.pl

Rodzaj przetwarzanych danych:

JARMUZ przetwarza następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe;
  • dane o zaleceniach żywieniowych
  • dane o adresie realizacji dostawy

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • w celu realizacji zamówienia lub usługi, którą zawarli Państwo z JARMUZ,
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JARMUZ, np. wystawienia faktury,
  • w celach marketingowych produktów i usług JARMUZ.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Obowiązek podania danych osobowych:

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu realizacji zamówienia z JARMUZ, podanie przez Państwa danych jest warunkiem złożenia zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania usługi. W przypadku niepodania danych osobowych usługa nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Wycofanie zgody:

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną JARMUZ w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez JARMUZ  jest legalne.

Współdzielenie danych:

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Termin przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo lub tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania usług, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić JARMUZ i jakie mogą być podnoszone wobec JARMUZ.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Wnoszenie skarg:

Obecnie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe:

tel: 517 636 830
email: info@jarmuz.com.pl

Dane adresowe:

Jarmuż Catering
NIP: 626-209-61-45
BDO: 000509387